top of page

MOTIKAN

TEKUĆI KONCENTRAT ZA OTOPINU (SL) 

Djelatna tvar 480 g/l dikamba

 

Primjena:

Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

 

1.kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu), u količini od 500-700 ml/ha (50-70 ml u

10-40 l vode na1000 m²), primjenom poslije nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom utrake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.

 

2. na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka (Cirsium spp.), svinjka (Sonchus spp.), mračnjaka (Abutilon spp.), dikice (Xanthiumspp.), štirova (Amaranthus spp.), slaka (Convolvulus spp.) i drugih, u količini od 1 - 1,5 l/ha (100-150 mlna 1000 m²), u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dozvoljena je samo na srednje teškim itežim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6 % i da se podzemna voda nalazi na višeod 4 m dubine.

 

Pošto MOTIKAN suzbija samo širokolisne korove svakako ga treba kombinirati sa nekim herbicidom zauskolisne korove kako bi učinak bio potpun. U praksi se koristi provjerena kombinacija koja je vrlo učinkovitai cjenovno najpovoljnija na tržištu: MOTIKAN 0,5 l/ha + MARVEL 0,175-0,2 l/ha + FORTUNE Vrijeme tretiranja je kada kukuruz ima 6 listova, a korovi su ponikli. Ova kombinacija je posebno efikasna u sušnim godinama kada su zemljišni herbicidi neefikasni. Preporučena količina vode je

200-400 l/ha.

 

MIJEŠANJE: Ne smije se miješati s insekticidima.

 

OGRANIČENJA/FITOTOKSIČNOST:

Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini ili nasadu. Primjena iz zrakoplova nijedopuštena. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Ne smije se miješati sa svimkloracetanilidnim graminicidima (alaklor, acetoklor, propizoklor, metolaklor, dimetenamid i flufenacet). Zbogvisoke razine ispiranja u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Kod primjene treba spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i nasade. Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana.

 

MOTIKAN - Pakiranje: 0,1 L i 1 L

MOTIKAN je svrstan u III grupu otrova.

Karenca: 70 dana za silažni kukuruz. Kod kukuruza za zrno osigurana vremenom i načinom primjene. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja.

bottom of page