top of page

FOLYX BOR

Tekuće folijarno gnojivo s  naglašenim mikroelementima

 

SASTAV:

Mn 90 g/l, Mg 90 g/l, S 80 g/l, N 60 g/l, B 50 g/l, Mo 4 g/l + huminske kiseline

Folyx bor je tekuće gnojivo sa naglašenim mikroelementima, te naglašenim huminskim kiselinama kao faktor  stabilnosti i kvalitete prinosa u  ratarstvu (posebno šećerna repa, soja, suncokret i uljana repica ), voćarstvu, povrtlarstvu i vinogradarstvu u dozi 3 - 5 l/ha. Sa FOLYX BOR može se prskati preventivno i kurativno. Biljke i u nepovoljnim vremenskim prilikama brzo prihvaćaju u gnojivu sadržana hranjiva.

Šećerna repa se prska dvokratno ili jednokratno od sredine lipnja, pa do kraja srpnja. Po jednom hektaru preporuča se 200-300 litara rastvora, a u tijeku vegetacije preporučuju se tri aplikacije. Bor je važan element za cvatnju i oplodnju kao i transport šećera u biljci. Nedostatak u repi izaziva trulež srca, u kupusnjačama šuplju stabljiku, slabija oplodnja u suncokretu i repici itd. Nedostatak bora na voću izaziva odumiranje terminalnih dijelova izdanaka, na jabuci listovi su zadebljali i sitniji, nepravilnog oblika i nekroza unutrašnje strane kore zbog odumiranja kambijalnog tkiva. Nedostatak B kod kruške izaziva pucanje ploda, kod koštićavog voća listovi su sitniji, bez jasnog šarenila. Porast novih izdanaka je jako smanjen, a vrhovi izdanaka u težim slučajevima nedostatka bora odumiru. Zametanje plodova je slabije, a oni koji su zametnuti pucaju.

 

PRIMJENA:

Izvanredne rezultate daje u kombinaciji sa Amalgerolom. KOMPATIBILNOST: Folyx bor se dobro miješa sa većinom sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporuka napraviti prije uporabe test kompatibilnosti. Nije preporučljivo kombinirati ga sa sredstvima za zaštitu bilja pri visokim temperaturama i koristiti ga prije cvatnje usjeva.

bottom of page