top of page
ciclope.png

Ciclope

Inhibira biosintezu lipida, koji su neophodni za stvaranje staničnih membrana. Rezultat blokira rast korova unutar 48 sati. Selektivnost usjeva temelji se na sposobnosti biljaka da metaboliziraju početnu aktivnu tvar u slobodnu kiselinu i derivate.Primijeniti u vrijeme aktivnog porasta korova, a kod suzbijanja ljuljeva ne kasnije od stadija busanja korova.Utrošak vode: 200-400 L/ha.

Trailer

Sistemični herbicid, za proljetno suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti s višegodišnjim širokolisnim korovima u: ozimoj i jaroj pšenici i ječmu, zobi, raži i pešnoraži te piru u količini sredstva 15-20 g/ha (1,5-2 g sredstva na 1000 m ) ovisno od vrste korova i fenofaze rasta korova uz dodatak okvašivača u škropivu u proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca.

trailer.png
agroptim sunset.png

Agroptim Sunset - eco

Nivo biljne proizvodnje je direktno ovisan o njenoj sposobnosti da prevlada kritične faze u razdoblju rasta. Da bi se povećala otpornost na stres proizveden je Agroptim Sunset na bazi esencijalnih minerala koji aktivira prirodne mehanizme rasta i brzo odgovara na postojeći stres izazvan pesticidima, vremenskim uvjetima ili napadom štetnika. Time biljke bolje koriste svoj genetski potencijal što je u skladu sa osnovnim načelom održive poljoprivrede, a to je povećanje proizvodnje sa najmanjim mogućim utjecajem na okoliš.

Seamac 45

ma uravnoteženi sadržaj korisnih tvari zbog kojih biljke daju veći prinos i bolju kvalitetu dopunjujući vlastite procese u prirodnoj proizvodnji ovih tvari i upotrebljavajući ih kada su najpotrebnije biljkama.

Abiotski stres je izvan kontrole poljoprivrednih proizvođača stoga je prevencija stresa i oporavak od stresa vrlo bitan, a često je stres limitirajući čimbenik dobrog i kvalitetnog prinosa. Stresovi uzrokuju osmotsku i oksidativnu štetu pa biljka prerano stari tj. dolazi u zrenje.

seamac 45.png
Bioprotektor.png

BioProtektor

Specifičnost ove sezone je pojava bolesti u zimi zbog neobično toplog vremena stoga biljke treba pripremiti za proizvodno razdoblje i osigurati im siguran razvoj u narednoj vegetaciji. Proizvod ima baktericidna, fungicidna, virucidna i algicidna djelovanja, te utječe na veću proizvodnju imunoproteina i time jača otpornost biljke na bolesti. Bioprotektor radi na povećanju otpornosti na bolesti i vitalnosti biljke dajući joj snagu iznutra i zaštitu izvana, a ima i dezinfekcijsko djelovanje tako da uništava postojeće bolesti.

Preporučena doza je 1%, a preporuka iz pokusa je 2 l/ha na 200 l vode.

Tebusha 25% EW

Pšenici ozimoj i jaroj: pepelnica (Erysiphe graminis i Blumeria graminis ), smeđa pjegavost lišća i pljevica (Septoria spp.) u količini 1 l/ha, hrde (Puccinia spp.) u količini

1 I/ha. Smanjuje zarazu sa Fusarium spp u količini 1 I/ha.

TEBUSHA 25% EW.png
klas pack.png

Klas Pack

ŽITARICAMA ZA POVRŠINU OD 2 – 2,4 HEKTARA.
Djelatna tvar: 250 g/l tebukonazol + 250 g/l protiokonazol
Doza: ovaj pack se primjenjuje za 2 – 2,4 ha sa time da se manjim dozama se prska ako su bolesti u ranoj fazi dok se doza poveća ako su u
odmaklim fazama.

bottom of page