HARASS 75 WG                                   HABIT 75 WG

DISPERGIRAJUĆE MIKROGRANULE ( DF )

Djelatna tvar: 75 %  tifensulfuron-metil

 

Primjena:

Post em. pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu od 2 - 5 lista i soji od 1-3troliske. Optimalno vrijeme zasuzbijanje je kada su korovi u stadiju od 2-4 lista. Vrlo se brzo usvaja u biljku listom i korjenom i zaustavlja rast iste već nekoliko sati nakon primjene.

 

1. U soji se primjenjuje u dozi  8 g/ha, kada soja razvije prvu trolisku, a korovi su u fazi 2 do 4 prava lista. U praksi se najboljom pokazala kombinacija dvaju herbicida   HARASS 75 WG u dozi 8 g/ha i oksasulfuron u dozi od 100 g/ha uz dodatak okvašivača FORTUNE u dozi 0,3 l/ha ili biofiziološkog aktivatora Amalgerol  u koncentraciji 1 l/ha. Prvi tretman moguće je obaviti i u fazi kotiledona soje ako je ponikla većina korova.

 

2. U kukuruzu doza primjene je 10-15 g/ha uz dodatak okvašivača FORTUNE u koncentraciji od 0,3 l/ha, kada je kukuruz u fazi 3 do 5 listova, a širokolisni korovi 2 do 6 listova. Radi proširenja spektra djelovanja i na travne korove preporuča se kombinacija s herbicidom MARVEL u dozi 0,2 l/ha. Ova kombinacija suzbija sve najznačajnije korove u ovoj kulturi. Kod problema sa abutilonom treba ga kombinirati sa Motikanom za potpuno uništenje ovoga opasnog korova. Uspješno suzbija mračnjak (Abutilon theophrasti),limundžik (Ambrosia artemisiifolia), lobodu, (Chenopodium album),dvornike (Polygonum spp.), dikice (Xantium spp.), šćireve (Amaranthus spp.), kužnjak (Datura stramonium), kamilice (Matricaria spp.), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum) i druge.

 

Ograničenja: Ne smije se primjenjivati: ukoliko je temperatura zraka u dužem periodu ispod 10˚C,ukoliko su temperature zraka iznad 25˚C, na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima zbog ispirljivosti, na usjevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištima, niskim temperaturama, napadom insekata ili drugim čimbenicima koji nepovoljno utječu na razvoj usjeva.Na tretiranim površinama ne smiju se primjenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana prije i 4 dana poslije primjene ovog preparata. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

 

Fitotoksičnost: Poslije žetve soje tretirane sa HARASS 75 WG, nema ograničenja plodoreda i bilo koja kultura može se sijati. U slučaju da se iz bilo kog razloga  soja tretirana preparatom HARASS 75 WG mora preorati, odmah se mogu sijati samo kukuruz, soja i žitarice. Bilo koja druga kultura se može sijati 45 dana nakon primjene ovoga herbicida.

 

Mogućnost miješanja: U soji ga je najbolje rabiti odvojeno mada se u praksi kombinira sa oksasulfuronom  , ne  kombinirati ga s herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova.

Pakiranje: 8 i 25 g

HARASS 75 WG je razvrstan u III grupu otrova.

Karenca: za soju i kukuruz  osigurana je dopuštenim vremenom primjene

Kontakt:

Lokacija uprave i ureda

SJEDIŠTE:
Savska 108
10 310  Ivanić Grad, Hrvatska
Tel.  +385 1 2821 717
Fax. +385 1 2888 263
e-mail:
info@stockton.hr

Osnovni podaci:

Tvrtka:  Stockton d.o.o. Savska 108, 10310 Ivanić Grad

M.B.: 01885324
OIB: 75909541475

IBAN: HR0423600001101813113

Vlasnik tvrtke: Dario Vrtarić