top of page

TRAWELL

DISPERGIRAJUĆE MIKROGRANULE (WG)

Djelatna tvar: 25 %  rimsulfuron

 

Primjena:

Sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova ukukuruzu za zrno u stadiju 2-6 listova kukuruza te u merkantilnom krumpiru, kada je krumpir visine 10-20 cm.

 

Primjenjuje se nakon nicanja usjeva i korova (post em), u vrlo niskim dozama po hektaru. TRAWELL djeluje putem lista i korijena.

 

1. U kukuruzu za zrno u stadiju razvoja 2-6 listova:

a) višegodišnjih travnih korova - divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens) te nekihjednogodišnjih širokolisnih korova:

b) jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinocloa cruss-gali), muharika (Setaria spp.),divljeg prosa (Panicum spp.) i obične svračice (Digitaria sanguinalis) te nekih širokolisnih korova, jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 40-50 g/ha uz dodatak okvašivača. Ako su uz travne prisutni i širokolisni korovi šćir (Amaranthus spp.), obična loboda (Chenopodium album), europski mračnjak (Abutilon theophrasti) i dr. primjenjuje se u količini 50g/ha, uz dodatak okvašivača u kombinaciji s drugim herbicidima (npr. MOTIKAN u količini 0,3-0,5 l/ha). Može se koristiti na 2 načina:

-jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, a u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m²),    uz dodatak okvašivača. Primjena se vrši kada su divlji sirak i pirika visine 10-20 cm.

-razdvojeno, u 2 roka, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha

(3 + 2-3 g  na 1000m²) uz dodatak okvašivača. Prvo tretiranje se provodi kada su travni korovi u stadiju 2-3 lista, a drugo nakon nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.

 

2. U merkantilnom krumpiru kada je krumpir visine 10-20 cm, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinocloa

cruss-gali), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova: - jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m²),  uz   dodatak okvašivača (preporuka FORTUNE 0,2 l/ha).

- razdvojeno, u 2 roka, u razmaku 7-10 dana, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 +   20-30g/ha (3 + 2-3g na 1000 m²) uz dodatak okvašivača. Veća količina sredstva primjenjuje   se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak i pirika), kao i u kasnijim stadijima   razvoja korova

 

TRAWELL - Pakiranje: 10 g, 30g  i 100g

TRAWELL je svrstan u III grupu otrova.

Karenca: osigurana je vremenom primjene za kukuruz, a za krumpir je 42 dana.

bottom of page